نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بابلسر)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۱۶
تعداد کل رأی دهندگان: ۱۱
درصد مشارکت: 69%

تاییدیه اساسنامه

ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 11

انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بابلسر)

ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی تعداد رأی
1 167 خانم/آقای شاهه پورمحمدی11