نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بابلسر)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۱۶
تعداد کل رأی دهندگان: ۱۱
درصد مشارکت: 69%

تاییدیه اساسنامه

کل آرا ثبت شده:
11
تعداد آرا صحیح:
11
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 11

انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بابلسر)

کل آرا ثبت شده:
11
تعداد آرا صحیح:
11
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی کد ملی تعداد رأی
1 167 خانم/آقای شاهه پورمحمدی 0533446351 11