نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(چالوس)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۱۹
تعداد کل رأی دهندگان: ۱۵
درصد مشارکت: 79%

تاییدیه اساسنامه

کل آرا ثبت شده:
15
تعداد آرا صحیح:
15
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 15

انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(چالوس)

کل آرا ثبت شده:
15
تعداد آرا صحیح:
15
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی کد ملی تعداد رأی
1 824 خانم/آقای محمد حسن گلباغی 4723207694 14
2 967 خانم/آقای سید ابراهیم نقیب حسینی 4839673330 1