نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(آمل)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۶۵
تعداد کل رأی دهندگان: ۳۲
درصد مشارکت: 49%

تاییدیه اساسنامه

ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 32

انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(آمل)

ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی تعداد رأی
1 823 خانم/آقای علیمراد هاشم نیا32
2 838 خانم/آقای محسن آقاپور29
3 263 خانم/آقای سیامک نوایی22
4 568 خانم/آقای مظاهر بخشی22
5 881 خانم/آقای عصمت سیفی17