نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(آمل)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۶۵
تعداد کل رأی دهندگان: ۳۲
درصد مشارکت: 49%

تاییدیه اساسنامه

کل آرا ثبت شده:
32
تعداد آرا صحیح:
32
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 32

انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(آمل)

کل آرا ثبت شده:
32
تعداد آرا صحیح:
32
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی کد ملی تعداد رأی
1 823 خانم/آقای علیمراد هاشم نیا 2141346541 32
2 838 خانم/آقای محسن آقاپور 2141913241 29
3 263 خانم/آقای سیامک نوایی 0439585708 22
4 568 خانم/آقای مظاهر بخشی 2142750311 22
5 881 خانم/آقای عصمت سیفی 2140224337 17