نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بابل)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۹۳
تعداد کل رأی دهندگان: ۴۸
درصد مشارکت: 52%

تاییدیه اساسنامه

کل آرا ثبت شده:
48
تعداد آرا صحیح:
48
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 48

انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بابل)

کل آرا ثبت شده:
48
تعداد آرا صحیح:
48
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی کد ملی تعداد رأی
1 107 خانم/آقای پیمان بیژنی 2062867281 42
2 997 خانم/آقای سهراب اکبرزاده چاری 2063873569 38
3 681 خانم/آقای مهدی میرزاپورقادی 2063086621 34
4 733 خانم/آقای صدیقه نجف راد 2249133387 31
5 547 خانم/آقای خدیجه مشرقی 2142028411 26