نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بابل)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۹۳
تعداد کل رأی دهندگان: ۴۸
درصد مشارکت: 52%

تاییدیه اساسنامه

ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 48

انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بابل)

ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی تعداد رأی
1 107 خانم/آقای پیمان بیژنی42
2 997 خانم/آقای سهراب اکبرزاده چاری38
3 681 خانم/آقای مهدی میرزاپورقادی34
4 733 خانم/آقای صدیقه نجف راد31
5 547 خانم/آقای خدیجه مشرقی26