نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(قائم شهر)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۶۲
تعداد کل رأی دهندگان: ۴۱
درصد مشارکت: 66%

تاییدیه اساسنامه

کل آرا ثبت شده:
41
تعداد آرا صحیح:
41
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 41

انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(قائم شهر)

کل آرا ثبت شده:
41
تعداد آرا صحیح:
41
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی کد ملی تعداد رأی
1 734 خانم/آقای ابوالفضل احسانی قادیکلایی 2162039982 39
2 478 خانم/آقای میثم سلمانی 2161792441 28
3 839 خانم/آقای پریسا جلیل پور 2062853750 26
4 111 خانم/آقای عسگری اقایی بندپی 2160771449 20
5 458 خانم/آقای محمد اصغر نژاد 2160502111 8