نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(قائم شهر)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۶۲
تعداد کل رأی دهندگان: ۴۱
درصد مشارکت: 66%

تاییدیه اساسنامه

ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 41

انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(قائم شهر)

ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی تعداد رأی
1 734 خانم/آقای ابوالفضل احسانی قادیکلایی39
2 478 خانم/آقای میثم سلمانی28
3 839 خانم/آقای پریسا جلیل پور26
4 111 خانم/آقای عسگری اقایی بندپی20
5 458 خانم/آقای محمد اصغر نژاد8