نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(نکا)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۱۷
تعداد کل رأی دهندگان: ۸
درصد مشارکت: 47%

تاییدیه اساسنامه

ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 8

انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(نکا)

ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی تعداد رأی
1 823 خانم/آقای حمیدرضا تیرگری8