نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بهشهر)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۲۰
تعداد کل رأی دهندگان: ۱۴
درصد مشارکت: 70%

تاییدیه اساسنامه

کل آرا ثبت شده:
14
تعداد آرا صحیح:
14
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 14

انتخابات های همزمان انتخابات (انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بهشهر))

کل آرا ثبت شده:
14
تعداد آرا صحیح:
14
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی کد ملی تعداد رأی
1 413 آقا/خانم محمد جعفر خلیلی 5799842057 8
2 189 آقا/خانم میثم مجتبایی 2181280258 6
3 163 آقا/خانم مهران فتحی جگر کندی 0533118018 0