نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بهشهر)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۲۰
تعداد کل رأی دهندگان: ۱۴
درصد مشارکت: 70%

تاییدیه اساسنامه

ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 14

انتخابات های همزمان انتخابات (انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بهشهر))

ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی تعداد رأی
1 413 آقا/خانم محمد جعفر خلیلی8
2 189 آقا/خانم میثم مجتبایی6
3 163 آقا/خانم مهران فتحی جگر کندی0