نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(گلوگاه)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:00

تعداد کل افراد: ۳
تعداد کل رأی دهندگان: ۳
درصد مشارکت: 100%

تاییدیه اساسنامه

کل آرا ثبت شده:
3
تعداد آرا صحیح:
3
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 3

انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(گلوگاه)

کل آرا ثبت شده:
3
تعداد آرا صحیح:
3
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی کد ملی تعداد رأی
1 824 علی حقی 2181121710 3