نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(ساری)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۱۰۵
تعداد کل رأی دهندگان: ۸۶
درصد مشارکت: 82%

تاییدیه اساسنامه

کل آرا ثبت شده:
86
تعداد آرا صحیح:
86
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 86

انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(ساری)

کل آرا ثبت شده:
86
تعداد آرا صحیح:
86
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی کد ملی تعداد رأی
1 542 خانم/آقای شاهین رسولی 4839394946 78
2 808 آقای یاسر قزوینی 4839431426 73
3 939 خانم/آقای محمد باقریان 4999643391 38
4 242 خانم/آقای منصور نوری 2249117284 35
5 920 خانم/آقای محمد ذهبی 0035458909 32
6 132 خانم/آقای فهیمه غلامی 0939553181 26
7 234 خانم/آقای آتیه جاوردی 6249344667 24
8 829 خانم/آقای احمدرضا محمودی 2249121613 23
9 969 خانم/آقای سیدقاسم موسوی 5769966084 21
10 866 خانم/آقای حامد رضایی فر 2091899119 18