نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(ساری)

شروع برگزاری:
1400/07/18 ساعت 09:00

پایان برگزاری:
1400/07/18 ساعت 19:30

تعداد کل افراد: ۱۰۵
تعداد کل رأی دهندگان: ۸۶
درصد مشارکت: 82%

تاییدیه اساسنامه

کل آرا ثبت شده:
86
تعداد آرا صحیح:
86
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر عنوان تعداد رأی
1 بدینوسیله اینجانب ضمن پذیرش مفاد اساسنامه انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران ، کلیه اختیارات قانونی خود در مجمع عمومی (مندرج در بندهای 15 تا 17 اساسنامه) را به نمایندگان منتخب در این انتخابات واگذار می نمایم. 86

انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(ساری)

کل آرا ثبت شده:
86
تعداد آرا صحیح:
86
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی تعداد رأی
1 542 خانم/آقای شاهین رسولی78
2 808 آقای یاسر قزوینی73
3 939 خانم/آقای محمد باقریان38
4 242 خانم/آقای منصور نوری35
5 920 خانم/آقای محمد ذهبی32
6 132 خانم/آقای فهیمه غلامی26
7 234 خانم/آقای آتیه جاوردی24
8 829 خانم/آقای احمدرضا محمودی23
9 969 خانم/آقای سیدقاسم موسوی21
10 866 خانم/آقای حامد رضایی فر18