رأی دهنده گرامی؛ به سامانه انتخابات و رأی گیری الکترونیکی پژواک خوش آمدید.
لطفاً انتخابات مورد نظر خود را در لیست زیر پیدا کنید و بر اساس وضعیت آن اقدام نمایید.
بهتر است در زمان ورود کدملی و کداعتبارسنجی کیبورد خود را در حالت ((انگلیسی)) قرار دهید.

لیست انتخابات ها

موردی یافت نشد!
موردی یافت نشد!
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(ساری)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(گلوگاه)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ---
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بهشهر)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(نکا)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(جویبار)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(قائم شهر)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بابل)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(فریدونکنار)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(آمل)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(محمودآباد)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(نور)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ---
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(چالوس)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(تنکابن)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(رامسر)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ---
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات انجمن پزشکان خانواده شهری مازندران (دوره سوم)(بابلسر)
شروع: 1400/07/18 ساعت 09:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
وضعیت: پایان انتخابات